ROSI写真口罩系列KZ7436PROSI写真

ROSI写真口罩系列KZ7436PROSI写真

是天君常教勿妄,恐守傳之吏,以威勢也。证见小便利,大便黑,小腹脐或胸胁急结,按之痛,或两足厥冷,或吐红鼻衄,不渴,即渴亦嗽水不咽,脉必涩。

或有同志自修,仿为以保其身,亦可匡予之不逮然。道皆有成,以給民可用,是天師化,何有不就,使自給口。

故天道不可威劫也,劫迫之,則令人滅亡矣。為天神所祐,而爭欲危之,是誰過乎?

谓血气厥逆,迫于上焦。予应之曰∶子遵古而言内症是也,独不见生于外之瘿瘤乎?

唯大神錄前不耳。 九皇之上則九君,九君者,則太上之親也。

南方道德莫不悅喜,惡者除去,善者悉前,赤氣悉喜。 倘不甚重,尚可苟延,逮至晚年,头尖、项壅、背驼、肩耸、腿胯直强、手足痿痹,四肢塞满,空隙毫无,生意隔绝,而人积偕亡矣。

Leave a Reply