No081齐贝贝电眼教主写真专辑39P齐贝贝爱尤物

No081齐贝贝电眼教主写真专辑39P齐贝贝爱尤物

法宜除湿,湿去而热自消,如五苓散、鸡鸣散之类。紧寒、滑痰之脉,而病现身疼,发热畏寒,与吐痰不体之类,始可言寒邪痰湿也。

元气太虚,不能统摄,阴血暴下,故成血崩。又可怪者,人人身中本此气血二物,气为阳,法天,火也;血为阴,法地,水也。

推其意,以为午后属阴,即为阴虚,就不知午后、夜间正阴盛之时,并非阴虚之候。此等病人,必无外感,饮食病情为难。

[眉批]知其要者,一言而终,不知其要者,流散无穷。 故曰圣出而立法垂方,祛邪为急。

要知邪火窃发,无论在于何处,皆能伤血,即以三黄、白虎、承气,与此六味丸,按定轻重治之,皆是的对妙法。人身真气从子时一阳发动,历丑寅卯辰已,阳气旺极,至午未申酉戌亥,阳衰而下潜藏。

多致明医有掣肘之去,病家起刻骨之疑。〔眉批〕扪虱而谈,其言侃侃,有旁若无人之概。

Leave a Reply